"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Friday, August 15, 2008

முதுமை நோயா??

ஒதுங்கி உட்காரு
இந்தா தனி தட்டு
அலுமினியத்தில்

ஏன் உன்னை
இப்படி தள்ளி
விடுகின்றார்?

உனக்கு நோயா?
உன்னை தொட்டால்
எனக்கும் ஒட்டிக்கொள்ளுமா?

உனக்கு மட்டும்
கிழிந்த போர்வை
எனக்கு மட்டும் கட்டில்

ஏன் பாட்டி இப்படி
பாசமாய் பேரன் கேட்கிறான்
என் கன்னம் தாங்கி

முதுமையும் ஒரு
நோய் தான் என்றேன்
கண்ணீர் மறைத்து.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...