"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Wednesday, May 5, 2010

நீ என் அருகில்...

நீ என் அருகில் இருக்கும் நேரம்
என்னை மறக்கிறேன்
என்பது உண்மை

என் துன்பங்கள்
என்னை விட்டு
தூரப்போவதும் உண்மை

என் சந்தோஷங்கள்
மொத்தவடிவாய்
உன்னுருவில்
வந்தது உண்மை

அது என்றும் நிலைத்திருக்க
நீ என் அருகில்
என்றுமிருக்க
என் வேண்டுதல்
உன்னிடத்து
அதுவும் உண்மை

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...