"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, December 22, 2007

கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்

எந்தன் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்
அதற்கு உறக்கம் மிகுதியாக வேண்டும்
உறக்கத்தில் சாய்ந்து கொள்ள அடுத்து
என் கணவனின் தோள் வேண்டும்
குறட்டை நன்றாக வரவேண்டும்
அந்த சத்தத்தில் அடுத்து இருப்பவர்
அலறி ஓட வேண்டும்
ஆயின் என் உறக்கம் கலையவேண்டாம்
கலைந்தால் கனவு எப்படி காண்பது
பின் எப்படி கனவு மெய்ப்படுவது?.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...