"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, December 22, 2007

தடையில்லா வாழ்க்கை பயணம்

முடிவில்லா பயணம் தடையில்லா பயணம்
நல்லது நாலும் செய்யும் மனமும்
உதவி என்றும் செய்யும் குணமும்
இறந்தும் செய்யும் உடலுறுப்பு தானமும்
மற்றோரை என்றும் வாழவைக்குமே
தடையில்லா வாழ்க்கை பயணமே
தானம் பெற்றோர் மனதில் நாமும்
என்றும் இறையாய் நிலைப்போமே....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...